• Od návrhu po realizaci

  • Váš prostor – náš úkol

Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Přijmout vše
Nezbytné/Funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Uložit nastavení
Přijmout vše

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti CZ interiéry s.r.o.

 

Společnost CZ interiéry s.r.o. vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), jež jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a které se aplikují na všechny vztahy vznikající ze smlouvy kupní či ze smlouvy o dílo uzavírané mezi kupujícím či objednatelem a společností CZ interiéry s.r.o. jako prodávajícím či zhotovitelem.

 

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.     VOP vymezují vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi společností CZ interiéry s.r.o. a jejími zákazníky v důsledku uzavření Kupní smlouvy či Smlouvy o dílo.

 

2.     Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

 

3.     Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí každé Kupní smlouvy a Smlouvy o dílo. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě či Smlouvě o dílo však mají přednost před ustanovením VOP. Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, oznámení o záměrech a obchodní praxe výslovně neuvedené v Kupní smlouvě, Smlouvě o dílo či v těchto VOP, nejsou pro smluvní strany závazné.

 

4.     CZ interiéry s.r.o. je oprávněn VOP kdykoli změnit, vždy však pouze pro nově uzavřené smlouvy, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.

 

II.

Definiční pojmy

 

CZ interiéry s.r.o.

 

Společnost CZ interiéry s.r.o. je právnická osoba, podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím svých subdodavatelů dodává svým zákazníkům zboží, a to v důsledku uzavřené Kupní smlouvy, či uzavírá se svými zákazníky Smlouvu o dílo.

 

CZ interiéry s.r.o. je společnost s ručením omezeným se sídlem Štěchovická 1901/5, Strašnice, 100 00 Praha 10 a provozovnou na adrese Za Zastávkou 373, PM areál hala A6, Dolní Měcholupy, 111 01, IČO 24239691, DIČ: CZ24239691, www.czinteriery.eu/cz/ , e-mail info@czinteriery.eu, tel. +420 604 387 488, zapsaná u Městského soudu v Praze, obchodní rejstřík odd. C, vložka 201022.

 

Zákazník

 

Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která si od CZ interiéry s.r.o. objednala zboží a následně uzavřela Kupní smlouvu, či uzavřela s CZ interiéry s.r.o. Smlouvu o dílo.

 

Zákazník je jak Spotřebitel ve smyslu § 419 OZ, tak osoba, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

Spotřebitel

 

Spotřebitel je zákazník, fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavřela Kupní smlouvu či Smlouvu o dílo s CZ interiéry s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

 

Ustanovení VOP, která se vztahují na Spotřebitele, nejsou použitelné na Kupní smlouvy a Smlouvy o dílo uzavírané mezi CZ interiéry s.r.o. a jinými osobami, které jednají při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

Webové stránky

 

Webové stránky jsou dostupné na www.czinteriery.eu/cz/. Webové stránky jsou provozované CZ interiéry s.r.o. 

 

Kupní smlouva

 

Kupní smlouva je soukromoprávní smlouva řídící se právním řádem České republiky, uzavřená mezi CZ interiéry a zákazníkem, na základě níž se zákazník zavazuje, že převezme zboží a zaplatí CZ interiéry s.r.o sjednanou kupní cenu a CZ interiéry s.r.o. se zavazuje, že zákazníkovi odevzdá Zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží.

 

K uzavření Kupní smlouvy nedochází odesláním Objednávky zákazníkem společnosti CZ interiéry s.r.o., nýbrž až okamžikem potvrzení objednávky zákazníka společností CZ interiéry s.r.o. Od tohoto okamžiku vznikají mezi zákazníkem a CZ interiéry s.r.o.  vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Kupní smlouvou a VOP, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 

Uzavřením Kupní smlouvy Zákazník stvrzuje, že se seznámil s VOP, a že s nimi souhlasí.

 

Smlouva o dílo

 

Smlouva o dílo je soukromoprávní smlouva řídící se právním řádem České republiky, uzavřená mezi CZ interiéry a zákazníkem, na základě níž se zákazník zavazuje, že převezme Dílo a zaplatí CZ interiéry s.r.o. sjednanou cenu díla a CZ interiéry s.r.o. se zavazuje, že zákazníkovi Dílo dodá a provede montáž na jím určeném místě ve Smlouvě o dílo.

 

Uzavřením Smlouvy o dílo Zákazník stvrzuje, že se seznámil s VOP, a že s nimi souhlasí.

 

Objednávka

 

Objednávka je závazným návrhem k uzavření Kupní smlouvy odeslaným zákazníkem CZ interiéry s.r.o.

 

 

Zboží

 

Zbožím je předmět koupě sjednaný mezi CZ interiéry s.r.o. a zákazníkem v Kupní smlouvě.

 

Dílo

 

Dílem se rozumí dodávka a montáž nábytku, zařízení či spotřebičů včetně veškerého příslušenství, pokládka obkladů či dlažby a různých typů plovoucích podlah dle ujednání mezi CZ interiéry s.r.o. a Zákazníkem ve Smlouvě o dílo.

 

Zaměření

 

Zaměřením se rozumí provedení měření prostoru pro umístění Zboží či Díla dle žádosti Zákazníka pro účely zjištění parametrů (rozměrů) dodávaného Zboží či Díla a jeho konečné umístění. Zákazník odpovídá za to, že prostor pro umístění bude k Termínu dodání odpovídat stavu, v němž umožnil CZ interiéry s.r.o. Zaměření.

 

Montáž

 

Montáží se rozumí provedení veškerých prací nutných k instalaci nábytku, spotřebičů, materiálů a příslušenství dle Smlouvy o dílo v Místě dodání.

 

Místo dodání

 

Místem dodání je sídlo či jiná provozovna CZ interiéry s.r.o.. Je-li ve Smlouvě o dílo či Kupní smlouvě uvedena adresa, kam je CZ interiéry s.r.o. povinen doručit Zboží, či sjednané Dílo dodat, je místem dodání tato adresa.

 

Termín dodání

 

Termínem dodání se rozumí Den dodání Zboží či jednotlivých částí Díla na sjednané Místo dodání a jeho předání zákazníkovi.

 

Předávací protokol

 

Předávacím protokolem je Protokol potvrzující dodání Díla vystavený v souladu s ustanovením těchto VOP.

 

Vícepráce

 

Dodatečné práce vztahující se k předmětu Díla požadované zákazníkem, či zjištěné v Místě dodání, jako nutné či vhodné z důvodů na straně zákazníka a prováděné CZ interiéry s.r.o. nad rámec sjednaného Díla.

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST A

KUPNÍ SMLOUVA

 

I.

Uzavření Kupní smlouvy

 

1.     Všechny informace o zboží nabízeném na webových stránkách CZ interiéry s.r.o. jsou informativního charakteru a nepředstavují závazný návrh ze strany CZ interiéry s.r.o zboží dodat.

 

2.     Cenová nabídka vypracovaná CZ interiéry s.r.o a uvedená na webových stránkách představuje výzvu k podání nabídky a může být kdykoliv změněna, a to bez předchozího upozornění.

 

3.     Objednávka zboží učiněná Zákazníkem je závazným návrhem k uzavření Kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

 

4.     Kupní smlouva je uzavřena potvrzením Objednávky zákazníka společností CZ interiéry s.r.o., tj. podpisem Kupní smlouvy nebo zasláním potvrzení o objednávce (akceptace) zákazníkovi prostřednictvím e-mailu. Při uzavírání smluv po telefonu potvrdí CZ interiéry s.r.o. spotřebiteli nabídku bez zbytečného odkladu v textové podobě; Kupní smlouva je uzavřena až poté, co spotřebitel projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem na Kupní smlouvě. Ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ je vyloučeno přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Uzavřením smlouvy na sebe zákazník přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

 

5.     V případě, že CZ interiéry s.r.o před potvrzením či po potvrzení Objednávky zjistí lidskou, systémovou či jinou chybu u informací uvedených u zboží na webových stránkách (dostupnost zboží, cena zboží, možnosti dodání zboží apod.) a z daného důvodu i při vynaložení veškerého úsilí, které lze od CZ interiéry s.r.o požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi v dohodnuté lhůtě nebo v ceně uvedené na webových stránkách, je CZ interiéry s.r.o oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy či neakceptovat objednávku, a to ve lhůtě 5 dní od okamžiku, kdy se o takové chybě dozví. Zákazník bude o této skutečnosti neprodleně po zjištění informován. V případě, že Zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

II.

Cena

 

1.     Veškeré ceny uvedené v základním ceníku jsou ceny bez spotřební daně a DPH. K vybranému zboží je nutné vždy příslušnou daň připočítat.

 

2.     Ceny jednotlivých výrobků jsou stanoveny včetně obalů. V cenách však nejsou zahrnuty případné další poplatky, které musí Zákazník zaplatit, zejména poplatky za dopravu, za platbu apod., přičemž tyto poplatky jsou případně uvedeny zvlášť.

 

3.     CZ interiéry s.r.o. má právo Objednávku za uvedenou cenu nedodat, jestliže došlo ke zjevné chybě v ceně ve vztahu ke shodnému či porovnatelnému vzájemně zastupitelnému zboží nabízeného na trhu v daném místě a čase.

 

III.

Doprava, dodání zboží a přechod nebezpečí škody na věci

 

1.     CZ interiéry s.r.o. se zavazuje dodat zákazníkovi objednané zboží řádně a včas dle Kupní smlouvy. CZ interiéry s.r.o. splní povinnost Zboží předat, jestliže umožní zákazníkovi nakládat se Zbožím na Místě dodání v termínu, na který ho předem upozorní; tímto okamžikem na zákazníka přechází nebezpečí škody na Zboží.

 

2.     Místo dodání zboží je sídlo či jiná provozovna CZ interiéry s.r.o. Požaduje-li dle Objednávky Zákazník dodání zboží na jiné místo, nese riziko i náklady na dopravu zboží, a to od okamžiku odeslání zboží ze sídla či provozovny CZ interiéry s.r.o.

 

3.     CZ interiéry s.r.o. odpovídá za dodání Zboží ve sjednané kvalitě, provedení a množství. Bylo-li stranami sjednáno Zaměření prostoru pro umístění Zboží společností CZ interiéry s.r.o, odpovídá CZ interiéry s.r.o. za to, že Zboží svými rozměry odpovídá výsledkům provedeného Zaměření; za změny prostoru pro umístění po Zaměření odpovídá zákazník.

 

4.     Zákazník je povinen převzít Zboží ve sjednaném Místě dodání v termínu dle Kupní smlouvy. Při převzetí je zákazník povinen dodané Zboží řádně zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a vyzkoušet jeho funkčnost.

 

5.     Nepřevezme-li zákazník Zboží v sjednaném Termínu dodání je společnost CZ interiéry s.r.o. oprávněna účtovat zákazníkovi náklady spojené s uskladněním Zboží a je oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit, a to písemně na poštovní nebo emailovou adresu zákazníka.

 

IV.

Platební podmínky

 

1.     Základní formou úhrady je hotovostní platba při předání a převzetí zboží, avšak je možné tuto formu nahradit bezhotovostní platbou na účet CZ interiéry s.r.o. se splatností do 7 dnů od potvrzení objednávky společností CZ interiéry s.r.o., není-li dohodnuto jinak. V případě bezhotovostní platby CZ interiéry s.r.o. odešle zboží až po připsání celé částky dle Kupní smlouvy na účet CZ interiéry s.r.o.

 

2.     V případě prodlení se zaplacením kupní ceny, je zákazník povinen zaplatit CZ interiéry s.r.o. úrok z prodlení a dále přiměřené poplatky za právní služby a inkasní náklady (upomínky apod.).

 

3.     CZ interiéry s.r.o. je oprávněn požadovat před uzavřením Kupní smlouvy od Zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu, popřípadě je oprávněn zálohu či jinou obdobnou platbu požadovat i po uzavření Kupní smlouvy, pokud se to ukáže nezbytným pro splnění závazku CZ interiéry s.r.o. z Kupní smlouvy.

 

4.     CZ interiéry s.r.o. si vyhrazuje právo nedodávat Zákazníkovi další zboží v případě, že Zákazník je v prodlení s placením ceny, byť jen u jedné z dříve uskutečněných objednávek, a to až do úplného zaplacení ceny zboží ze všech předchozích objednávek.

 

V.

Výhrada vlastnického práva

 

CZ interiéry s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny zboží a všech ostatních pohledávek.

 

 

VI.

Práva Spotřebitele

 

1.     Spotřebitel má v souladu s § 1829 OZ, tedy v přídě Kupních smluv uzavřených na dálku či mimo prostory sídla či provozoven CZ interiéry s.r.o. právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, a to do 14 dní ode dne převzetí Zboží.

 

2.     Spotřebitel může od Kupní smlouvy odstoupit, je-li CZ interiéry s.r.o. v prodlení s dodáním Zboží a nesplní-li svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel poskytl.

 

3.     Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči CZ interiéry s.r.o. O svém odstoupení od Kupní smlouvy spotřebitel informuje CZ interiéry s.r.o.  písemně, a to na e-mailovou adresu www.czinteriery.eu/cz/.

 

4.     Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá CZ interiéry s.r.o.  zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, v místě jeho provozovny na adrese Za Zastávkou 373, PM areál hala A6, Dolní Měcholupy, 111 01. 

 

5.     CZ interiéry s.r.o. se zavazuje Spotřebiteli vrátit po obdržení Zboží podle části A, čl. VI. odst. 4 VOP všechny peněžní prostředky (uhrazenou kupní cenu zboží včetně nákladů na dodání), které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky od něho přijal. CZ interiéry s.r.o. není povinen vrátit peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než obdrží vrácené zboží.

 

6.     Spotřebitel nese při odstoupení od Smlouvy o dílo náklady na vrácení zboží.

 

7.     CZ interiéry s.r.o. odpovídá Spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady do dvou let od převzetí zboží; projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

 

8.     Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud CZ interiéry s.r.o. vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2, se vada projeví opakovaně, je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení CZ interiéry s.r.o. nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou zákazník obdržel.

 

9.     Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se CZ interiéry s.r.o. se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit.

 

 

VII.

Odstoupení od smlouvy

 

1.     Zákazník i CZ interiéry s.r.o. jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy před dodáním Zboží i v případě, že z důvodu vyšší moci nelze Zboží dodat ve sjednaném Termínu dodání ani v dodatečné lhůtě 15 dnů, nebo Zboží nelze dodat za sjednanou cenu (i v případě zjevné chyby v označení ceny či popisu Zboží).

 

2.     Zákazník vrátí zboží na provozovnu CZ interiéry s.r.o. na adrese Za Zastávkou 373, PM areál hala A6, Dolní Měcholupy, 111 01, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, na vlastní náklady.

 

3.     CZ interiéry s.r.o. se zavazuje Zákazníkovi vrátit po obdržení zboží všechny peněžní prostředky (uhrazenou kupní cenu zboží včetně nákladů na dodání), které od něho na základě smlouvy přijal. CZ interiéry s.r.o. není povinen vrátit peněžní prostředky (uhrazenou kupní cenu zboží včetně nákladů na dodání), které od zákazníka na základě Kupní smlouvy přijal za Zboží dříve, než obdrží vrácené Zboží.

 

4.     Zákazník nemůže odstoupit od Kupní smlouvy z důvodů uvedených v § 1837 OZ, zejména od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím nebo o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil, nebo v případě, že zboží bylo vyrobené podle požadavků zákazníka nebo bylo přizpůsobené jeho osobním potřebám.

 

5.     K odstoupení je možno využít vzorový formulář:

 

Odstoupení od smlouvy – vzorový formulář

Adresát: CZ interiéry s.r.o., se sídlem Štěchovická 1901/5, Praha 10, Strašnice, 100 00

E-mail: info@czinteriery.eu

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o koupi zboží …………………………………….

Datum objednání:……………………………………………………..

Datum převzetí zboží:…………………………………………………

Jméno a příjmení zákazníka: ………………………………………….

Adresa zákazníka:……………………………………………………..

Podpis zákazníka:……………………………………………………..

Datum:……………………..

 

VIII.

Práva z vadného plnění

 

1.     Při převzetí zboží je Zákazník neprodleně povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit dopravci a CZ interiéry s.r.o. Zjevné vady, zjištěné při převzetí musí být uplatněny ihned při dodání zboží, vyznačením na dodacím listu, k čemuž se připojí jméno a podpis dopravce, který zboží přivezl. Na pozdější reklamace tohoto typu vad nebude brán zřetel, jelikož CZ interiéry s.r.o. odpovídá ve vztahu k zákazníkovi, který není podnikatelem, pouze za vady, které mělo Zboží při převzetí.

 

2.     Zákazníkovi nepřísluší právo z odpovědnosti za vady v případě, kdy je zboží použito v rozporu s návodem k použití či dalšími pokyny nebo v případě vady vzniklé neodbornou instalací.

 

3.     V případě podstatného porušení Kupní smlouvy v důsledku uplatňované vady, je Zákazník oprávněn po CZ interiéry s.r.o. požadovat:

 

a)     bezplatné odstranění vady opravou, jedná-li se o odstranitelnou vadu, nebo

b)     odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží, nelze – li danou vadu odstranit v přiměřené době, nebo

c)     přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li možné zboží opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti a zároveň neodstoupil-li zákazník od Kupní smlouvy, nebo

d)     vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy, není-li možné zboží opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti.

 

Podstatné porušení Kupní smlouvy je v souladu s § 2002 NOZ takové porušení smlouvy, o němž strana porušující Kupní smlouvu již při uzavření Kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Zákazník sdělí CZ interiéry s.r.o,, jaké právo si zvolil bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li Zákazník své právo včas, náleží mu práva z nepodstatného porušení Kupní smlouvy.

 

4.     V případě nepodstatného porušení Kupní smlouvy v důsledku uplatňované vady, je zákazník oprávněn po CZ interiéry s.r.o. požadovat jednu z následující možností:

 

a)     odstranění vady

b)     přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

5.     Reklamace zjevných i skrytých vad na zboží oznámí Zákazník písemně na emailové adrese info@czinteriery.eu, osobně v sídle či provozovně CZ interiéry s.r.o., a budou CZ interiéry s.r.o. akceptovány pouze v případě, že zákazník veškeré takto znehodnocené výrobky CZ interiéry s.r.o. řádně předá. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že CZ interiéry s.r.o. neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).

 

6.     CZ interiéry s.r.o. nese odpovědnost za případnou vzniklou škodu maximálně do výše ceny zboží uhrazené Zákazníkem. CZ interiéry s.r.o. neodpovídá za nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, vč. ušlého zisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST B

Smlouva o dílo

 

I.

Uzavření Smlouvy o dílo

 

1.     Zákazník uzavře s CZ interiéry s.r.o. Smlouvu o dílo, a to buď osobně na provozovně nebo v sídle CZ interiéry s.r.o. nebo prostřednictvím e-mailu. Smlouva je uzavřena písemnou akceptací zákazníka návrhu Smlouvy o dílo vytvořeného CZ interiéry s.r.o.

 

2.     CZ interiéry s.r.o. je vázán návrhem smlouvy po dobu 10 dnů ode dne jejího poštovního nebo emailového odeslání zákazníkovi či předložení na provozovně. V této lhůtě musí být smlouva podepsaná zákazníkem a doručena CZ interiéry s.r.o., jinak není smlouva ani její návrh pro zhotovitele závazný.

 

3.     Před uzavřením Smlouvy o dílo je zákazník povinen se seznámit s těmito VOP a s podmínkami týkajícími se realizace Díla, jeho Ceny a předání. Uzavřením Smlouvy o dílo zákazník akceptuje tyto VOP a další podmínky vydané CZ interiéry s.r.o. vztahující se k Dílu. Při uzavírání smluv po telefonu potvrdí CZ interiéry s.r.o. zákazníkovi nabídku bez zbytečného odkladu v textové podobě; smlouva je uzavřena až poté, co zákazník projeví svůj souhlas elektronicky nebo vlastnoručním podpisem.

 

4.     Ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ je vyloučeno přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Uzavřením smlouvy na sebe zákazník přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

II.

Cena

 

1.     Cena Díla a termíny její úhrady jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo včetně příslušné kalkulace a příslušného DPH. Není-li ve Smlouvě o dílo upraveno jinak, CZ interiéry s.r.o. je oprávněna požadovat uhrazení celkové ceny Díla ještě před dopravou předmětu Díla zákazníkovi a před Termínem dodáním. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

 

2.     Mimo cenu Díla vč. DPH vzniká CZ interiéry s.r.o nárok na cenu Víceprací vzniklých v důsledku požadavku zákazníka na změny a úpravy Díla a další činnosti prováděné případně na Místě dodání; náklady související se změnami v základních parametrech Smlouvy o dílo učiněnými v souladu s těmito VOP nebo dohodou stran vč. přerušení Montáže, změny Místa dodání či Termínu dodání či změny předmětu Díla; náklady a sankce vyplývající z porušení povinností zákazníka při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním vč. úroků z prodlení, náhrady škody atd.. Zákazník se zavazuje uhradit vyčíslené nároky CZ interiéry s.r.o.na základě potvrzení na místě či dle zálohové faktury vystavené CZ interiéry s.r.o.

 

3.     Cena díla se hradí bezhotovostně na bankovní účet CZ interiéry s.r.o. uvedený na faktuře či ve Smlouvě o dílo, nebo hotově na provozovně. Bankovní poplatky spojené s platbami CZ interiéry s.r.o. nese zákazník.

 

4.     Cena díla je uhrazena dnem jejího připsání na účet CZ interiéry s.r.o. Bude-li zákazník v prodlení s úhradou jakékoli částky dle Smlouvy o dílo, CZ interiéry je oprávněn účtovat zákonné úroky z prodlení.

 

5.     Zákazník není oprávněn k jednostrannému zápočtu jakéhokoli svého nároku vůči ceně Díla nebo jakékoli částce, k níž je povinen na základě Smlouvy o dílo.

 

6.     CZ interiéry s.r.o. je oprávněn započíst přijaté finanční částky od zákazníka na úhradu svých nároků v tomto pořadí: náhrady škody, smluvní pokuta, příslušenství, cena díla, není-li mezi stranami ujednáno jinak.

 

III.

Místo a termín dodání Díla, realizace Díla

 

1.     CZ interiéry s.r.o. se zavazuje provést Dílo na adrese uvedené ve Smlouvě o dílo jako Místo dodání. Bude-li součástí dodávky i montáž na Místě dodání, umožní zákazník na vlastní náklady CZ interiéry s.r.o., aby prověřil technické parametry Místa dodání. Je-li ve smlouvě dohodnuta dodávka díla bez montáže a dopravy je Místem dodání provozovna CZ interiéry s.r.o.

 

2.     CZ interiéry s.r.o. provede po uzavření Smlouvy o dílo Zaměření Místa dodání pro účely přípravy výrobní dokumentace a zhotovení Díla, CZ interiéry s.r.o. je za takové Zaměření odpovědný. Zákazník je povinen zajistit CZ interiéry s.r.o. přístup na Místo dodání bez omezení, dle jeho požadavků, v pracovní dny.

 

3.     Zákazník nese riziko na rozměrech jednotlivých částí Díla v případě, že provádí Zaměření sám nebo v případě, že provede změny na Místě dodání po provedení Zaměření Cz interiéry s.r.o.

 

4.     Zákazník je povinen zajistit technickou připravenost Místa dodání, jež bude vymezena ve Smlouvě o dílo, (zejména minimální teplotu + 10 °C, relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 40 – 60%,      vyklizené prostory, dodávku el. proudu a vody). O předání Místa dodání sepíší smluvní strany před provedením Díla předávací        protokol. Prodlení s technickou připraveností Místa dodání představuje prodlení na straně zákazníka, který za toto prodlení nese zodpovědnost.

 

5.     Zákazník je dále povinen:

 

a)     pro montáž kuchyně a nábytku

Zajistit stavební připravenost instalací dle dodaného instalačního plánu zpracovaného zhotovitelem (rozvody vody ukončené roháčky, odpad o 40 mm, el. instalace pro osvětlení ukončené v krabici ve zdivu v místě pod horními skříňkami, vývod pro odtah odsavače a podobně.

 

Instalace je třeba připravit na základě technických informací pro montáž kuchyňských linek, se kterým je zákazník seznámen. Podmínkou pro odzkoušení el. spotřebičů je funkčnost elektroinstalace.

 

 

 

b)    pro montáž dveří

Zajistit dodržení stavebních otvorů dle požadavků zhotovitele, rovinnost, kolmost a stejnoměrné tloušťky zdí, rovinnost podlah.

 

Zajistit dokončení podlah a stěn před nástupem na montáž dveří (položení dřevěné podlahy, dlažby nebo koberců).

        

c) pro montáž podlah

Zajistit kvalitu betonových podkladů dle ČSN (maximální tolerance rovinnosti je 2 mm na dvoumetrovou lať). Vlhkost betonového potěru pod 2% zbytkové vlhkosti na 200g betonu, nebo v případě anhydritového potěru vlhkost pod 0,5% zbytkové vlhkosti na 100g anydritu. V případě podlahového teplovodního vytápění pod 0,3% zbytkové vlhkosti na 100g anhydritu. Měřeno chemickou metodou CM.

 

6.      Zákazník je povinen zajistit a zabezpečit Místo dodání až do doby předání Díla před vnějšími vlivy a zásahy třetích osob, tak aby součásti Díla byly chráněny zejména před poškozením, zničením a ztrátou. Veškeré náklady, které by CZ interiéry s.r.o. byla nucena vynaložit na takové zajištění a zabezpečení Místa dodání, nebylo-li zákazníkem zajištěno, nese zákazník.

 

7.     CZ interiéry s.r.o. je povinen dodat jednotlivé části předmětu Díla na Místo dodání a provést Montáž Díla v termínech, které písemně upřesní po uzavření Smlouvy o dílo. Před doplacením celkové ceny díla v plné výši (tj. připsáním na účet CZ interiéry s.r.o. ) není CZ interiéry s.r.o. povinen dílo dodat a namontovat Dílo, pokud není dohodnuto ve Smlouvě o dílo jinak.

 

8.     Zákazník a CZ interiéry s.r.o. berou na vědomí, že odsouhlasený projekt Díla, který tvoří přílohu č. 1 uzavřených Smluv o Dílo, neslouží jako závazná dokumentace k provedení Díla, jelikož ta se bude odvíjet od skutečného stavu a podmínek v Místě dodání. Zákazník a CZ interiéry s.r.o. berou dále na vědomí, že dodané Dílo (resp. jeho části) se může barevně odlišovat od projektu, a že dle druhu materiálu mohou jednotlivé části Díla vykazovat drobné barevné či strukturální odchylky oproti vzorku (přírodní materiál, stáří vzorku atd.).

 

9.     CZ interiéry s.r.o. je oprávněn pozdržet dodání předmětu Díla nebo jeho jednotlivých částí na Místo dodání a přerušit Montáž, pokud:

 

a)      zákazník neposkytne CZ interiéry s.r.o. součinnost, k níž je dle Smlouvy o dílo povinen,

b)      CZ interiéry s.r.o. zjistí technické nedostatky na Místě dodání, zejména nezpůsobilé pracovní prostředí, technické podmínky pro zapojení vestavěných spotřebičů, rozměry Místa dodání apod.,

c)     zákazník je v prodlení s úhradou svých splatných závazků vůči CZ interiéry s.r.o. déle než deset (10) dnů,

d)     zákazník nebude schopen splnit své povinnosti dle Smlouvy o dílo rozhodné pro dodání Díla, a to do doby, než zákazník poskytne CZ interiéry s.r.o. dostatečné zajištění svých závazků,

e)     na základě zásahu vyšší moci,

f)      došlo k prodlení zaviněnému ze strany subdodavatelů elektrospotřebičů.

 

Termín dodání a dokončení díla se prodlužuje přiměřeně nastalému přerušení. Zákazník se zavazuje nahradit CZ interiéry s.r.o. vzniklé dodatečné náklady, vyjma nákladů vzniklých z prodlení zaviněného ze strany subdodavatelů elektrospotřebičů, za něž nese odpovědnost subdodavatel spotřebičů.

 

CZ interiéry s.r.o. je povinen informovat zákazníka o důvodu přerušení provádění Díla, a to včetně důsledku takového přerušení, zejména jeho vlivu na termín dokončení Díla a cenu Díla.  

 

10.  Zákazník je povinen CZ interiéry umožnit v průběhu realizace Díla vstup do Místa Dodání a poskytnout CZ interiéry s.r.o. součinnost dle Smlouvy o dílo a VOP. Zákazník má umožněn přístup na Místo dodání kdykoli po celou dobu realizace Díla; avšak není oprávněn užívat Dílo či jakkoli do něj zasahovat, a to až do doby předání Díla.

 

11.  Zákazník je povinen v průběhu realizace Díla a montáže zajistit CZ interiéry s.r.o. možnost uložení nářadí a materiálu v uzamykatelné místnosti, jinak nese zákazník odpovědnost za způsobené škody. Zákazník je povinen zajistit, aby po dobu montáže a realizace Díla nebyli v prostoru montáže pracovníci jiných firem či profesí bránící včasnému zhotovení díla.

 

12.  CZ interiéry s.r.o. odpovídá zákazníkovi za činnost subdodavatelů, jako by Dílo prováděl sám, součástí Díla však není montáž vlastních prvků zákazníka nebo prvků zakoupených u jiného dodavatele, za tyto prvky nese odpovědnost zákazník. V případě, že se smluvní strany dohodnou a CZ Interiéry se zaváží provést montáž vlastních prvků zákazníka nebo prvků zakoupených u jiného dodavatele, činí cena za Montáž každého prvku 1.500,- Kč a je splatná v hotovosti při Montáži. Součástí Díla nejsou elektroinstalace (např. kompletace zásuvek).

 

13.  CZ interiéry s.r.o. se zavazuje zlikvidovat a odvézt použité obaly v Místě dodání zboží.

 

14.  CZ interiéry s.r.o. se zavazuje provádět Dílo v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami, s pokyny zákazníka a v souladu se Smlouvou o dílo. CZ interiéry s.r.o. v průběhu realizace Díla bude dodržovat bezpečnost práce, čistotu a pořádek.

 

15.  V případě, že zákazník neumožní CZ interiéry s.r.o. včas a řádně dokončit dílo ve sjednaném Termínu dodání a není-li ujednáno jinak, tak je CZ interiéry s.r.o. oprávněn účtovat zákazníkovi náklady spojené s uskladněním věcí potřebných k realizaci Díla, a to 1.000,- Kč za každý den prodlení. CZ interiéry s.r.o. je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud zákazník neumožní Dílo CZ interiéry s.r.o. dokončit ve lhůtě 1 měsíce od Termínu dodání sjednaného ve Smlouvě o Dílo.

 

IV.

Předání Díla

 

1.     CZ interiéry s.r.o. oznámí plánovaný Termín předání díla zákazníkovi nejpozději 24 hodin předem, a to telefonicky nebo e-mailem. Termín předání se má za den dokončení díla.  Zákazník je povinen ihned po dokončení Díla Dílo převzít.

 

2.     Zákazník je povinen při předání dokončené Dílo nebo jeho část řádně zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech a funkčnosti. O tom, že došlo k předání Díla sepíšou smluvní strany předávací protokol, v němž budou konstatovat provedení Díla bez vad a nedodělků či případnou existenci vad a nedodělků. Veškeré případné zjevné vady musí zákazník uvést v předávacím protokolu.

 

3.     V případě bezdůvodného odepření převzetí díla zákazníkem a nepotvrzení předávacího protokolu se sjednává, že dílo bude považováno za předané bez závad a zákazník není oprávněn vůči CZ interiéry s.r.o. uplatňovat případné vady a nedodělky díla.

 

4.     Zákazník není oprávněn odmítnout převzít Dílo z důvodů, že dílo má vady či nedodělky, které nevylučují užití díla k jeho účelu (tedy pokud má dílo pouze vady a nedodělky nebránící užívání díla).

 

V.

Výhrada vlastnického práva

 

CZ interiéry s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo na zboží až do předání Díla. Okamžikem předání dokončeného Díla zákazníkovi přechází na zákazníka vlastnické právo a nebezpečí škody na Díle. CZ interiéry s.r.o. předá zákazníkovi i podklady nutné k užívání Díla (vč. dodacích listů) nutné k řádnému nakládání s Dílem.

 

VI.

Smluvní pokuta

1.     V případě prodlení s dodáním díla ze strany CZ interiéry s.r.o. o více jak 15 dní, vzniká zákazníkovi od 16-tého dne právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dosud nedodané části díla bez DPH (s výjimkou ceny subdodávky elektrospotřebičů) za každý den prodlení. Tento nárok je zákazník povinen uplatnit u zhotovitele písemně nejpozději do 5 dnů od převzetí díla, jinak zaniká.

 

2.     V případě prodlení se zaplacením jednotlivých úhrad na cenu díla o více jak 15 dní se zavazuje zákazník zaplatit CZ interiéry s.r.o.  smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení počínaje 16. dnem prodlení.

 

3.     V případě neuhrazení doplatku ceny Díla dle Smlouvy o Dílo a Víceprací v dohodnutém termínu (nejpozději tedy dnem předání díla zákazníkovi bez vad a nedodělků bránících užívání díla) se zákazník zavazuje za porušení této povinnosti zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

 

4.     Uhrazením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky zhotovitele na náhradu škody či na úroky z prodlení a jiné zákonné příslušenství.

 

5.     Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu oprávněné smluvní strany.

 

 

 

 

VII.

Práva Spotřebitele

 

1.     Spotřebitel má v souladu s § 1829 NOZ, tedy v případě smluv uzavřených na dálku či mimo prostory sídla či provozoven CZ interiéry s.r.o. právo odstoupit smlouvy bez udání důvodů, a to do 14 dní ode dne převzetí Díla. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy o dílo, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2.     Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči CZ interiéry s.r.o. O svém odstoupení od Smlouvy o dílo spotřebitel informuje CZ interiéry s.r.o.  písemně, a to na e-mailovou adresu www.czinteriery.eu/cz/.

 

3.     Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy o dílo, zašle nebo předá CZ interiéry s.r.o.  Dílo či části Díla bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy o dílo, v místě jeho provozovny na adrese Za Zastávkou 373, PM areál hala A6, Dolní Měcholupy, 111 01. 

 

4.     CZ interiéry s.r.o. se zavazuje Spotřebiteli vrátit po obdržení Díla či části Díla podle části B, čl. VII. odst. 3 VOP všechny peněžní prostředky (uhrazenou cenu Díla včetně nákladů na dodání), které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky od něho přijal. CZ interiéry s.r.o. není povinen vrátit peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než obdrží vrácené Dílo.

 

5.     Spotřebitel nese při odstoupení od Smlouvy o dílo náklady na vrácení zboží.

 

6.     Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 1837 OZ, zejména od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím nebo o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil, nebo v případě, že zboží bylo vyrobené podle požadavků zákazníka nebo bylo přizpůsobeno jeho osobním potřebám, ani v případě, že plnění služby bylo neodvolatelně zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení a CZ interiéry s.r.o. sdělil zákazníkovi, že v takovém případě nemá na odstoupení právo.

 

7.     Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud CZ interiéry s.r.o. vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2, se vada projeví opakovaně, je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení CZ interiéry s.r.o. nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou zákazník obdržel.

 

8.     CZ interiéry s.r.o. odpovídá spotřebiteli, že Dílo při převzetí nemá vady do dvou let od převzetí Díla zákazníkem; projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Dílo bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

 

9.     Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se CZ interiéry s.r.o. se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Spotřebitel odstoupit od Smlouvy o dílo.

 

 

VIII.

Odstoupení od smlouvy

 

1.     CZ interiéry je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo

a)     v případě prodlení zákazníka s úhradou jakékoli částky ceny Díla o více než deset (10) dní;

b)     v případě, že zákazník nezpřístupní Místo dodání ani do patnácti dnů od předchozí výzvy CZ interiéry s.r.o.

 

2.     Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že CZ interiéry uhradil celou cenu Díla a CZ interiéry je v prodlení s předáním Díla ve lhůtě, kterou mu zákazník dodatečně písemně poskytl. Tato lhůta nesmí být kratší než třicet dní.

 

3.     Zákazník vrátí CZ interiéry s.r.o. Dílo či části Díla, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy o dílo na vlastní náklady. CZ interiéry vrátí uhrazené peněžní prostředky (cenu Díla a náklady na dodání), které od zákazníka přijal, zákazníkovi ihned po obdržení vráceného Díla či částí Díla. CZ interiéry s.r.o. není povinen vrátit peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než obdrží vrácené Dílo.

 

4.     Odstoupí-li zákazník od smlouvy poté, co CZ interiéry s.r.o. již objednal jednotlivé části Díla u výrobců dle výslovného požadavku zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení, uhradí zákazník CZ interiéry s.r.o. poměrnou část sjednané ceny Díla za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení nebo do tohoto okamžiku neodvolatelně objednané.

 

5.     K odstoupení je možno využít vzorový formulář:

 

Odstoupení od smlouvy – vzorový formulář

Adresát: CZ interiéry s.r.o., se sídlem Štěchovická 1901/5, Praha 10, Strašnice, 100 00

E-mail: info@czinteriery.eu

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dílo …………………………………….

Datum uzavření smlouvy:……………………………………………………..

Datum předání díla:…………………………………………………

Jméno a příjmení zákazníka: ………………………………………….

Adresa zákazníka:……………………………………………………..

Podpis zákazníka:……………………………………………………..

Datum:……………………..

 

IX.

Práva z vadného plnění

 

1.     Při převzetí Díla je Zákazník neprodleně povinen zkontrolovat Dílo v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit CZ interiéry s.r.o. Zjevné vady, zjištěné při převzetí musí být uplatněny ihned při převzetí Díla v předávacím protokolu. Na pozdější reklamace tohoto typu vad nebude brán zřetel, jelikož CZ interiéry s.r.o. odpovídá ve vztahu k zákazníkovi, který není spotřebitelem, pouze za vady, které mělo Dílo při převzetí.

 

2.     Zákazník nemá práva z vadného plnění, pokud zákazník vadu sám způsobil; se jedná se o vadu, kterou musel zákazník s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy (to neplatí, ujistil-li ho CZ interiéry s.r.o. výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě); vadu způsobila po přechodu nebezpečí škody na Díle na zákazníka vnější událost; to neplatí, způsobil-li vadu CZ interiéry s.r.o.

 

3.     Zákazníkovi nepřísluší právo z odpovědnosti za vady v případě, kdy je zboží použito v rozporu s návodem k použití či dalšími pokyny nebo v případě vady, vzniklé neodbornou instalací.

 

4.     V případě podstatného porušení Smlouvy o dílo v důsledku uplatňované vady, je Zákazník oprávněn po CZ interiéry s.r.o. požadovat:

 

a)     bezplatné odstranění vady opravou, jedná-li se o odstranitelnou vadu, nebo

b)     odstranění vady zhotovením Díla bez vady nebo dodáním chybějící části Díla, v takovém případě je však zákazník povinen Dílo vrátit a předat zhotoviteli,

c)     přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li možné zboží opravit a není možné ani dodání nového Díla nebo výměna jeho součásti a zároveň neodstoupil-li zákazník od Smlouvy o dílo, nebo

d)     vrácení ceny Díla na základě odstoupení od smlouvy, není-li možné zboží opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti.

 

Podstatné porušení Smlouvy o dílo je v souladu s § 2002 NOZ takové porušení smlouvy, o němž strana porušující Smlouvy o dílo již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Zákazník sdělí CZ interiéry s.r.o., jaké právo si zvolil bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li Zákazník své právo včas, náleží mu práva z nepodstatného porušení Smlouvy o dílo.

 

5.     V případě nepodstatného porušení Smlouvy o dílo v důsledku uplatňované vady, je zákazník oprávněn po CZ interiéry s.r.o. požadovat jednu z následující možností:

 

a)     odstranění vady

b)     přiměřenou slevu z ceny Díla.

 

7.     Zákazník musí vytknout vadu bez zbytečného odkladu, jakmile vadu zjistí. Neoznámil-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. CZ interiéry s.r.o. neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud zákazník Dílo užívá, ačkoliv o vadě ví.

 

8.     Reklamaci zjevných i skrytých vad na Díle oznámí Zákazník písemně na emailové adrese info@czinteriery.eu nebo osobně v sídle či provozovně CZ interiéry s.r.o., zákazník je v rámci dané reklamace povinen uvést specifikaci vady a uvést požadovaný způsob vyřízení reklamace.

 

9.      Reklamace bude CZ interiéry s.r.o. akceptována pouze v případě, že zákazník u Díla či části Díla, u něhož požaduje reklamaci vad, umožní CZ interiéry prohlídku Díla v Místě dodání a Dílo CZ interiéry s.r.o. řádně předá. K odstranění vady převezme CZ interiéry s.r.o. od Spotřebitele věc na vlastní náklady.  Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že CZ interiéry s.r.o. neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).

 

10.  O uplatněné reklamaci rozhodne CZ interiéry s.r.o. bez zbytečného odkladu vzhledem k povaze uplatněné vady potřebné k odbornému posouzení vady. CZ interiéry odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí.

 

6.     CZ interiéry s.r.o. nese odpovědnost za případnou vzniklou škodu maximálně do výše ceny Díla uhrazené Zákazníkem. CZ interiéry s.r.o. neodpovídá za nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, vč. ušlého zisku.

 

 

ČÁST C

Společná ustanovení

 

I.                 

Ochrana osobních údajů

 

1.     Zákazník uzavřením Kupní smlouvy či Smlouvy o dílo souhlasí s tím, aby CZ interiéry s.r.o.  ve své databázi zpracovával a uchovával osobní údaje zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely plnění předmětu smlouvy a pro plnění úkolů uložených zákonem nebo marketingovým účelům.

 

2.     CZ interiéry s.r.o. se zavazuje chránit osobní údaje zákazníka před neoprávněným užitím.

 

3.     Podmínky a vztahy zákazníka a CZ interiéry s.r.o. ve vztahu ke zpracování, uchování a ochraně osobních údajů jsou blíže specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

 

II.              

Závěrečná ustanovení

 

1.     CZ interiéry s.r.o. a zákazník se dohodli, že se jejich vzájemná práva a povinnosti řídí výhradně podle práva České republiky a že se případné spory pokusí odstranit společným jednáním. Pokud nedojde k odstranění sporu dohodou, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

2.     CZ interiéry s.r.o. je oprávněn převést práva a povinnosti z Kupní smlouvy či Smlouvy o dílo na svého právního nástupce nebo postoupit pohledávky plynoucí z obchodních vztahů na třetí osobu.

 

3.     Zákazník uzavřením Kupní smlouvy či Smlouvy o dílo bere na vědomí, že projevuje výslovný souhlas s dodržováním těchto VOP, se kterými se řádně seznámil na internetových stránkách, porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat.

 

4.     V případě, že některá ustanovení VOP jsou, nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost uzavřené Kupní smlouvy či Smlouvy o dílo.  Příslušné neplatné ustanovení se CZ interiéry s.r.o. a zákazník zavazují nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl VOP zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu VOP.

 

5.     VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 6. ledna 2023. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto VOP zůstávají v platnosti a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

 

 

Kontakt

CZ interiéry s.r.o.

PROVOZOVNA:


Za Zastávkou 373
PM areál hala A6
Dolní Měcholupy
111 01


Fakturační údaje, sídlo firmy


IČ: 24239691
Štěchovická 1901/5
Praha 10, Strašnice
100 00


Obchod a marketing:


Přemysl Malkovský
Tel: 775 106 068
E-mail: malkovsky@czinteriery.eu

Vedoucí výroby


Vítězslav Přibil
Tel: 739 965 146
E-mail: pribil@czinteriery.eu

Project Manager


Přemysl Malkovský
Tel: 775 106 068
E-mail: malkovsky@czinteriery.eu

Příprava výroby


Augustin Vondřich
Tel: 775 169 003
E-mail: tpv@czinteriery.eu

Montáže / reklamace


Stanka Stanková
Tel: 604 387 488
E-mail: info@czinteriery.eu

Služby zákazníkům


Stanka Stanková
Tel: 604 387 488
E-mail: info@czinteriery.eu